Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Obchodní podmínky

  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě XXX. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost XXX, IČO XXXXXXXX, se sídlem XXX, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku XXX u rejstříkového soudu v Praze. XXX a kupujícího.

  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), vše ve znění novel.

  Vymezení pojmů

  Prodávající je společnost XXX, IČO XXXXXXXX, se sídlem XXX, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku XXX u rejstříkového soudu v Praze. XXX je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

  Kupující – vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

  Kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

  Kupující, který není spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

  Kupní smlouva

  Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího).

  Učiněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem v jejich plném znění a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy a jsou trvale zveřejněny na internetových stránkách XXX. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

  Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

  Objednávka

  Možnosti podání objednávky:

  1. Objednávkový formulář na našich web. stránkách - stačí vyplnit požadované údaje a odeslat. Poté Vás budeme kontaktovat, kdy zboží doručíme nebo zašleme poštou. Nezapomeňte si zvolit způsob doručení.
  2. Emailem - zašlete nám email na e-mailovou adresu XXX a do předmětu napište OBJEDNÁVKA, uveďte zboží, o které máte zájem a napište nám prosím, jakým způsobem si přejete zboží doručit, příp. zaslat. Nezapomeňte na dodací adresu a telefonní číslo, abychom Vás mohli kontaktovat.

  Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení nalezne kupující nějaké nesrovnalosti nebo bude chtít učinit úpravu objednávky, neprodleně kontaktuje prodávajícího.

  Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné.

  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

  Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

  Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

  Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

  V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy.
  Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné i na adresu provozovny prodávajícího.

  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

  Důsledky odstoupení od smlouvy

  Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, prodávající mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o odstoupení od smlouvy, vrátí všechny platby, které prodávající od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím).

  Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neuvede jinak. Nebude-li toto možné, peněžní částka bude zaslána na zpáteční adresu udanou na zásilce při vrácení zboží.

  Spotřebitel je povinen vrátit zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Doporučujeme zaslat zboží zpět nebo je osobně předat na adrese provozovny XXX, XXX, Praha 1. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

  Pokud je zboží odesláno odděleně od projevu vůle o odstoupení od smlouvy, je spotřebitel povinen v zásilce uvést, že zboží je vraceno v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy, a tuto kupní smlouvu dostatečně identifikovat.

  Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží.

  S vrácením platby může prodávající počkat do té doby, než obdrží vrácené zboží nebo než spotřebitel prokážete, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

  V případě, že se spotřebitel rozhodne pro odstoupení od smlouvy, doporučujeme tiskové náplně a tonery vrátit originálně zabaleny. Při nesplnění této podmínky nemůže spotřebiteli vzniknout žádná újma na jeho právu odstoupit od smlouvy. Prodávající avšak vůči spotřebiteli může uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží (náhradu škody), pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

  Ochrana osobních údajů

  Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

  Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

  Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

  Práva a povinnosti prodávajícího

  Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad.

  Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

  Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, nebo má prodávající důvodné podezření, že kupující svůj závazek nehodlá dodržet.

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo změnila se výrazným způsobem prodejní cena. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

  Práva a povinnosti kupujícího

  Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno a platný telefonický kontakt.

  Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

  Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

  Platební podmínky

  V současné době můžete platit v internetovém obchodě těmito způsoby:

  • dobírkou - při převzetí dobírky, kdy si zboží necháte dovézt přepravní službou
  • osobní platbou - při převzetí zboží na místě určeném k osobnímu odběru
  • bankovním převodem - platba převodem na náš bankovní účet. Po připsání peněz na našem účtu probíhá odeslání zboží.

  Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad.

  V případě kupujících - nikoliv spotřebitelů, již jsou smluvními obchodními partnery prodávajícího, zasílá prodávající objednané zboží na fakturu. Splatnost faktury a další podmínky jsou dohodnuty individuálně.

  Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona 378/2015 Sb., je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

  Reklamační protokol ke stažení zde.

  Závěrečná ustanovení

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.ledna 2016


  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Další informace
  Souhlasím s použitím všech souborů cookies.
  Odmítnout, využívat pouze technické cookies.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Doporučujeme dokoupit

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?